Programové oblasti

1. Šance pro radnici a pokladnu
2. Šance pro dopravu a komunikace
3. Šance pro bydlení, sociální služby a zdraví
4. Šance pro zaměstnanost a podnikatele
5. Šance pro bezpečnost
6. Šance pro naše školáky a studenty
7. Šance pro cestovní ruch
8. Šance pro kulturu
9. Šance pro sport
10. Šance pro životní prostředí

1. Šance pro radnici a pokladnu

Jak to vnímáme?

Radnice nepracuje tak, jak by měla. Viditelný rozmach při pořádání různých kulturně společenských akcí je chvályhodný, bohužel ale odvádí pozornost od faktu, že radnice neřeší zásadní problémy ani nevytvořila dlouhodobou koncepci rozvoje města. Rozpočet města se sice podařilo narovnat, ovšem chybějí smysluplné investice.

Co chceme?

Chceme otevřeně a bez pokrytectví pojmenovat palčivé problémy města a začít skutečně pracovat na jejich řešení. Chceme otevřený, funkční a k lidem přívětivý úřad, který se stará o to, co lidé potřebují.

Jak toho dosáhneme?

 • Vytvoříme dlouhodobou strategii hospodaření města. Učiníme tak ve spolupráci se specialisty na oblast ekonomiky měst a obcí.
 • Obyvatelům poskytneme zvukový a obrazový záznam z jednání zastupitelstva, nikoli pouze přímý přenos.
 • Odbouráme byrokracii a podpoříme rozvoj digitalizace správy. Usnadníme handicapovaným spoluobčanům a seniorům kontakt s městským úřadem.
 • Připravíme mobilní aplikaci pro okamžité hlášení problémů – nefunkční veřejné osvětlení, rozbitý chodník atd. – pomocí mobilního telefonu. Nebudete muset hledat kontakty na příslušnou městskou organizaci ani se starat, zda oslovujete správný odbor.
 • Budeme požadovat a vymáhat osobní zodpovědnost vedoucích pracovníků za vynakládané prostředky. Podpoříme vzdělání úředníků.
 • Zavedeme nezávislé dvoustupňové hodnocení investičních projektů města tak, abychom dosáhli pro město nejlepší kvality za nejvýhodnější cenu. Prověříme finanční výhodnost připravovaných projektů a investic města.
 • Finančně podpoříme investiční, vzdělávací či kulturní projekty v Příbrami.
 • Zvýšíme prostředky v systému participativního rozpočtu (občané rozhodují o využití určitého procenta rozpočtu tím, že podávají vlastní návrhy na potřebné investice).
 • Vypracujeme energetickou koncepci města a jeho organizací. Snížíme energetickou náročnost budov ve správě města prostřednictvím zateplení budov a využívání alternativních zdrojů energie, například solárních panelů.
 • Zasadíme se o odborné zpracování nového Strategického plánu rozvoje města.
 • Doporučíme a budeme prosazovat vytvoření zvláštního Fondu pro podporu podnikání a Odboru cestovního ruchu.
 • Navrhneme a budeme důrazně podporovat změny platného územního plánu tak, aby bylo co nejdříve odblokováno omezení dispozic k pozemkům vhodným k výstavbě a podnikání.

2. Šance pro dopravu a komunikace

Jak to vnímáme?

Současný dopravní systém ve městě je nevyhovující. Centrum města je přetíženo auty, která sem ve skutečnosti nesměřují, ale pouze projíždějí. Systém MHD neodpovídá potřebám dneška; v zásadě nutí obyvatele i návštěvníky sednout do vlastních aut, následně se ruší nevytížené autobusové linky, tím se zhoršuje dostupnost veřejné dopravy a vzniká začarovaný kruh. Extrémní využívání automobilů vyvolává vysoké požadavky na parkovací místa, parkoviště nestačí a jsou nevybavená. Stav přetížených silnic je špatný. Mnozí očekávají podstatné zlepšení vybudováním jihovýchodního obchvatu (JVO). Ovšem jeho efekt nemusí být dostatečný, pokud nebude vybudován celý, včetně navazujících komunikací (především spojnice přes Sázky).

Co chceme?

Zcela přepracujeme a komplexně nastavíme nový systém dopravy, v němž sice například obchvat bude mít své důležité místo, ale nebude samospasitelný. V nově pojatém systému dopravní infrastruktury zaměříme pozornost na rozvoj veřejné hromadné dopravy, především MHD, a na budování vhodně umístěných kapacitních parkovišť.

Jak toho dosáhneme?

 • Budeme důsledně vyžadovat výstavbu všech tří částí obchvatu Příbrami v nejkratším možném čase. Zohledníme požadavky osadních výborů a obyvatel dotčených částí města při realizaci protihlukových a dalších opatření.
 • Důkladně naplánujeme obnovu a rozvoj komunikací, chodníků a parkovacích míst a zvýšíme investice v této oblasti. Nebudeme „záplatovat“, podpoříme kompletní renovace komunikací (ulice Jana Drdy, Kladenská aj.).
 • Výrazně zvýšíme kvalitu úklidu ulic a dalších veřejných prostranství.
 • Budeme usilovat o to, aby uzavírky komunikací probíhaly koordinovaně, nechceme opakované uzavírky během jednoho roku, jako tomu nedávno bylo v Plzeňské a Riegerově ulici.
 • Podpoříme co nejširší začlenění Příbrami, včetně MHD, do systému Pražské integrované dopravy (PID).
 • Zabráníme dalšímu rušení spojů MHD, naopak najdeme efektivní systém. Zajistíme MHD zdarma pro děti do 15 let a seniory nad 70 let (i bez čipové karty).
 • Podpoříme rozvoj a modernizaci vozového parku MHD, vytvoříme systém důsledného řešení zpožděných spojů, zpřehledníme číslování linek a podpoříme výstavbu chybějících krytých čekáren.
 • S ohledem na plánovaný obchvat Příbrami a předpokládané zvýšení silničního provozu v Brodě zajistíme bezpečný přístup k autobusové zastávce v Brodě pro cestující ve směru do Příbrami.
 • U důležitých silničních tepen ve městě budeme klást důraz nejen na bezpečnost, ale také na plynulost dopravy.
 • Na křižovatce ulic Milínská–Špitálská (Prokopská) obnovíme ve směru od náměstí TGM podobu s pravým odbočovacím pruhem.
 • U semaforů na hlavních silničních trasách podpoříme instalaci ukazatele času, zbývajícího do zelené.
 • Vyřešíme výjezd z parkoviště u Kauflandu a výjezd autobusů od vlakového nádraží do ulice Husova u železničního mostu.
 • S dostatečným předstihem zahájíme přípravu výstavby spojovací silnice kolem Barrandova směrem k budoucímu obchvatu.
 • Upravíme nově zavedené zpoplatnění parkovacích ploch v centru města s cílem umožnit krátkodobé parkování zdarma. K jakémukoli novému zpoplatnění parkování ve městě uděláme průzkum a budeme diskutovat o řešení s místními občany.
 • Podpoříme vznik nových parkovišť a parkovacích domů. Zajistíme zvýšení počtu parkovacích míst na Drkolnově (např. rozšířením vybraných ulic o prostor pro šikmé stání).
 • Podpoříme vznik provázané sítě městských cyklostezek.
 • Zajistíme kvalitní značení a osvětlení přechodů pro větší bezpečnost chodců a cyklistů.

3. Šance pro bydlení, sociální služby a zdraví

Jak to vnímáme?

Stávající vedení města má problémy s plněním předvolebních slibů, že do města přivede velké investory, že bude rozvíjet cestovních ruch, že vytvoří podmínky pro vznik nových pracovních míst. Nestaví startovací byty pro mladé ani jiné byty, třeba pro seniory. V minulosti byla většina tzv. státních bytů v Příbrami privatizována a městu zůstala jen nepatrná část původního bytového fondu. Nabídka je značně omezená, pravděpodobně žádný z bytů nemá charakter startovacího bytu pro mladé a jen část bytů má charakter sociálních nebo stabilizačních bytů.

Populace ve městě přitom stárne a také přibývá osob, které již nejsou schopny hradit běžné nájemné. Lze předpokládat, že tento trend se bude dále prohlubovat. V oblasti sociální se mnohé v posledních letech zlepšilo, spektrum poskytovaných služeb je ale v Příbrami stále nedostatečné, stejně jako kapacita v domovech pro seniory, včetně domu se zvláštním režimem. Ve městě akutně chybí domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby i sociálně terapeutické dílny.

Co chceme?

Dlouhodobě klesá počet obyvatel města z cca 40 tisíc v osmdesátých letech na současných necelých 33 tisíc. Je tedy potřeba zabránit odlivu mladých lidí z města a zároveň přilákat sem nové, mladé a ekonomicky aktivní obyvatele. Toho kromě jiného docílíme zlepšením nabídky bydlení pro mladé rodiny. Dále hodláme zajistit alternativní možnosti bydlení pro seniory a další lidi s nižšími příjmy. Rozšíříme a zkvalitníme sociální služby ve městě.

Jak toho dosáhneme?

 • Snížíme daň z nemovitosti, čímž podpoříme zájem o výstavbu a bydlení v Příbrami.
 • Provedeme reformu bytové politiky města. Vyhodnotíme stav a možnosti využití zbývajícího bytového fondu města.
 • Prověříme a přehodnotíme systém přidělování bytů v majetku města. Zavedeme spravedlivá a sociálně citlivá kritéria.
 • Zajistíme výstavbu nových startovacích bytů v budovách a objektech města, např. půdní vestavbou, přestavbou nevyužívaných skladových a garážových budov.
 • Rozšíříme možnosti čerpání prostředků z fondu oprav majetku.
 • Zavedeme granty pro společenství vlastníků bytů, z nichž bude možné čerpat peníze na úpravu ploch v těsné blízkosti bytových domů. Mohou vzniknout „zelené klidové zóny“, parkovací místa i prostor pro venkovní vernisáže umělců a podobně.
 • Budeme rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby. Zvýšíme dostupnost terénních sociálních služeb, například vytvořením dispečinku terénních služeb.
 • Rozšíříme nabídku nejrůznějších zájmových a volnočasových programů pro seniory.
 • Rozšíříme a zlepšíme služby pro seniory, včetně pečovatelské služby, tísňové péče, osobní asistence atd.
 • Budeme usilovat o rozvoj dobrovolnických služeb v domech s pečovatelskou službou – předčítání, společenské hry apod.
 • Podpoříme rozvoj hospicové péče ve všech jejích formách.
 • Zařadíme do Strategického plánu rozvoje města zřízení domu pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a chráněných dílen.
 • Podpoříme zajištění činnosti stomatologické pohotovosti s nepřetržitým nočním a víkendovým provozem.
 • Podpoříme zajištění činnosti lékařské pohotovosti a dětské lékařské pohotovosti s nepřetržitým nočním a víkendovým provozem a zajištění činnosti pohotovostní lékárny.

4. Šance pro zaměstnanost a podnikatele

Jak to vnímáme?

V Příbrami přibylo v období 2014–2018 jen minimálně nových pracovních příležitostí a navzdory celkovému poklesu nezaměstnanosti se během posledních let zvýšil podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Úkolem radnice i nadále zůstává zaměřit se na vyhledání, stanovení a následnou podporu perspektivních podnikatelských aktivit, které mají potenciál vytvořit větší počet zcela nových, trvalých pracovních příležitostí v samotném městě a jeho nejbližším okolí.

Co chceme?

Podnikání je základním zdrojem prosperity města. Podpora podnikání zvýší zaměstnanost, vytvoří pozitivní atmosféru, která poskytne podnikatelům a potenciálním investorům právní jistoty a pocit, že najdou u městské samosprávy oporu, nikoliv administrativní překážky. Podpora podnikání musí spočívat v nastavení a důsledném dodržování transparentních pravidel zadávání veřejných zakázek, zvýhodnění, bonusů a úlev ve stanovených perspektivních oborech a aktivitách na území města.

Jak toho dosáhneme?

 • Připravíme účinná opatření proti dalšímu poklesu zájmu o tradiční obchody v Pražské ulici, na sídlišti a jinde.
 • Budeme pravidelně komunikovat s podnikatelskou sférou, abychom měli přehled o jejích dlouhodobých a strategických plánech. Posílíme spolupráci s Okresní hospodářskou komorou.
 • Ze zástupců místních podnikatelů, včetně drobných živnostníků, vytvoříme stálý poradní orgán rady města.
 • Podpoříme podnikatele nulovým nájemným za předzahrádky na celém území města.
 • Radnice pod naším řízením se aktivně zasadí o spolupráci s investory z jiných regionů i z jiných zemí. Nechceme pouze čekat, až si Příbrami někdo všimne.
 • Zajistíme, aby parametry průmyslových a komerčních zón umožňovaly investice a rozvoj podnikání v Příbrami.
 • Rozvoj infrastruktury města bude v souladu s průmyslovým rozvojem ve městě a regionu (komunikace krajské a místní, parkování a odstavné plochy pro kamiony, rozvoj a údržba vodovodní a kanalizační sítě, plynofikace, rozvody elektrické energie, rozvody tepla).
 • Budeme spolupracovat s podnikateli v oblasti školství – budou moci prezentovat na příbramských školách současné zaměstnanecké možností, perspektivní obory. Město podpoří úspěšné učně i studenty nedostatkových profesí.
 • Budeme spolupracovat se soukromým sektorem při řešení problematiky například odpadového hospodářství, při zajišťování dalších služeb pro město a občany (úklid města, úklid sněhu, taxi…).

5. Šance pro bezpečnost

Bezpečnostní situace ve městě se již řadu let postupně zlepšuje. Zásluhu na tom má jak státní, tak městská policie, projekty prevence kriminality, ale i změna struktury obyvatelstva. I v této oblasti je však třeba dále pracovat. Jenom u slibů zůstalo například potřebné radikální omezení heren. Asistenti prevence kriminality jsou chybně využíváni k pomocným činnostem u městské policie namísto terénní práce s osobami ohroženými kriminalitou a sociálním vyloučením.

Co chceme?

Chceme řešit otázku heren a efektivně využívat činnost asistentů prevence kriminality. Chceme se důsledněji zabývat otázkou mládeže ohrožené kriminalitou a drogovými závislostmi, přičemž musíme zvážit vhodnější umístění kontaktního střediska pro tyto osoby a práci s nimi. Ačkoli město nemá skutečně závažné problémy v podobě existence a rozrůstání sociálně vyloučených lokalit a komunit, které je obývají, hodláme i tak do budoucna hledat další způsoby a opatření, jak zajistit, aby se současný, poměrně příznivý stav nezhoršil.

Jak toho dosáhneme?

 • Budeme řešit problematiku hazardních heren snížením jejich počtu a zákazem v problematických částech města.
 • Prostřednictvím kamerového systému a pracovníků městské policie zajistíme nepřetržitý monitoring areálů škol a školek a jejich okolí.
 • Zvýšíme bezpečnost seniorů například formou přednášek a kurzů na témata jako osobní bezpečnost a zabezpečení majetku, prevence podvodného jednání ze strany podomních prodejců, osobní obrany apod.
 • Zvýšíme počet pěších a cyklistických hlídek i při noční službě strážníků městské policie.
 • Zvláštní péči a podporu zajistíme problematickým sociálním skupinám s důrazem na ochranu dětí.
 • Městská policie, školy a odbor sociální péče vytvoří provázanější informační systém, zajistí širší spolupráci a vzájemnou informovanost o řešených problémech a událostech.
 • Podpoříme organizace, které řeší drogovou závislost a protidrogovou prevenci v našem městě.
 • Eliminujeme vytváření sociálně vyloučených lokalit a pomocí preventivních opatření budeme řešit problematickou situaci ubytoven.
 • Zlepšíme nabídku volnočasových aktivit pro mládež jako prevenci kriminality.

6. Šance pro naše školáky a studenty

Jak to vnímáme?

Připomeňme si, že v době, kdy se našemu městu říkávalo Podbrdské Athény a požívalo nemalé vážnosti, zde měla sídlo Vysoká škola báňská a Příbram byla skutečným centrem vzdělání a kultury výrazně nadregionálního významu. Jsme přesvědčeni, že je třeba pracovat na tom, abychom jí tento věhlas alespoň částečně vrátili. Pobočky dvou vysokých škol zde sice tak nějak působí, ale není to úplně to pravé. Smysl by měla plnohodnotná fakulta se studenty v denním studiu. Právě takoví studenti a jejich učitelé jsou zpravidla i nositeli a zprostředkovateli kultury, nových nápadů a pokroku. Zároveň do města přinášejí i novou kupní sílu. Nehledě na to, že tu mladí lidé mohou po studiích zapustit kořeny, založit rodiny a pracovat.

Co chceme?

Těžko dnes odhadneme, zda je reálné přilákat do města některou z renomovaných škol, třeba Univerzitu Karlovu či ČVUT, aby tu zřídila plnohodnotně fungující fakultu, jako se to podařilo například Kladnu. Budeme ale této možnosti naprosto otevřeni, budeme vyhledávat příležitosti, protože by to pro Příbram znamenalo velký posun. A neplatí to jen pro vysoké školy. Proč tu nemít třeba novou střední školu sociálně-právní, pedagogickou nebo elektrotechnickou či větší počet odborných učilišť. A jde také o zázemí těchto zařízení – koleje pro studenty, menzy a jídelny, knihovny, které mohou postavit místní stavební firmy a kde mohou pracovat místní občané. Je to rovněž veliké zviditelnění města, vysoké renomé, které láká další investory, úřady a služby i nové obyvatele. Ve spojení s okolní krajinou, jakou se může pochlubit jen hrstka srovnatelných měst v naší zemi, si už mnohem snadněji představíme onu prosperitu, k níž chceme směřovat.

 • Navrhneme a budeme podporovat jednání s krajským úřadem a ministerstvem školství o zřízení jedné až dvou nových středních škol.
 • V souvislosti se zaváděným systémem evidence docházky do příbramských škol pomocí čipu připravíme univerzální řešení, kdy jeden čip (nebo čipová karta) bude sloužit nejen při vstupu do školy nebo při objednávání obědů, ale také v knihovně či v MHD. Využívání rozšířeného systému bude dobrovolné. Poskytovatelem služby bude město.
 • Budeme investovat do oprav a údržby školských zařízení, do vybavení škol, tříd, vnějších areálů, sportovišť, družin, jídelen, do odměny kvalitním pedagogům, moderních audiovizuálních učeben a míst pro relaxaci.
 • Finančně podpoříme zvýšení kapacity družin a prodloužíme dobu jejich provozu, abychom vyšli vstříc potřebám pracujícím rodičů.
 • Podpoříme vznik firemních školek a také alternativních forem základního vzdělávání v nevyužitých městských prostorách.
 • Školy díky finanční podpoře města rozšíří nabídku zájmových kroužků pro děti i rodiče s dětmi.
 • Vytvoříme zájmové kroužky třetího a prvního věku pro seniory a jejich vnoučata. Umožníme jim tak aktivně prožívat seniorský věk a společně s vnoučaty tvořit pod vedením zkušených lektorů v lekcích malování, hudby, starých řemesel, využívání informačních technologií.
 • Zajistíme, aby druhé stupně základních škol zintenzivnily spolupráci se středními školami a učilišti. Budeme podporovat provázanost středních škol s vysokými školami.
 • Finančně podpoříme jak studium nadaných žáků, tak výuku nedostatkových profesí na středních školách a učilištích, a to formou individuálních grantů a darů.
 • Zajistíme, aby se důležité akce příbramských škol v objektech města, například maturitní plesy, konaly zdarma nebo za symbolický poplatek.
 • Aktivně se budeme snažit přilákat do města plnohodnotnou pobočku renomované vysoké školy s denním studiem.

7. Šance pro cestovní ruch

Jak to vnímáme?

Rozvoj cestovního ruchu je v současnosti v Příbrami a jejím okolí jednou z mála perspektivních ekonomických aktivit. Na jedné straně je město a okolí nedostatečně vybaveno turistickou infrastrukturou (ubytovacími a stravovacími kapacitami a dalšími službami) a stávající infrastruktura neodpovídá nárokům turistické veřejnosti. Na straně druhé se zrušením vojenského újezdu a vznikem CHKO Brdy otevřely zcela nové možnosti a pronikavě se zvýšil potenciál pro rozvoj, který přinese celému regionu ekonomické výhody. Město ale musí umět tohoto potenciálu samo využít. Současné vedení to nedokázalo.

Co chceme?

Příbram nemá prakticky žádné zkušenosti s využíváním cestovního ruchu jako významného ekonomického zdroje. Chceme čerpat ze zkušeností v českých městech a obcích, které to umí, a z těch nejlepších a osvědčených opatření sestavit efektivní dlouhodobou koncepci pro naše město. Zároveň budeme pracovat na zatraktivnění možných cílů pro turisty i Příbramáky.

Jak toho dosáhneme?

 • Zavedeme příbramskou turistickou kartu. Ta poslouží jako celodenní jízdenka na MHD a poskytne držiteli zvýhodněné vstupné do příbramských pamětihodností a expozic. Tímto způsobem podpoříme jak turistický ruch, tak poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb.
 • Podpoříme projekty zaměřené na zvýšení cestovního ruchu (např. vybudování hornické naučné stezky na Březových Horách a v okolí, revitalizace vodních struh, vznik turistických a cykloturistických tras v jejich okolí).
 • Budeme podporovat vybudování Geoparku Barrandien v příbramském regionu (projekt navrhovaný pod UNESCO).
 • Ve spolupráci s příslušnými vlastníky zvelebíme vzhled budov v bezprostředním okolí vlakového nádraží.
 • Zahájíme intenzivní spolupráci s partnerskými zahraničními městy a jejich regiony v oblasti turistického ruchu.
 • Výrazně podpoříme spolky, zájmové organizace v pořádání tradičních i nových akcí, které zvyšují turistický ruch v Příbrami a upevňují vzájemnou pospolitost místních obyvatel.
 • Rozšíříme spolupráci s Hornickým muzeem, Svatou Horou a cestovními kancelářemi za účelem lepší propagace města. Vytvoříme s nimi společné projekty, zajistíme jejich společné financování.
 • Podpoříme aktivity podnikatelů vedoucí ke zvýšení prestiže a propagace města v oblasti cestovního ruchu, a to zvýhodněnými cenami za reklamu, dotacemi na nově zřízená lůžka v ubytovacích kapacitách, snížením poplatků za zábor míst během trhů, pomocí s průvodcovskou službou atd.
 • Budeme Příbram prezentovat jako region Antonína Dvořáka (Dvořákovo Příbramsko).
 • Podpoříme účast města na zřízení naučné stezky přes Třemošnou a jeho spoluúčast v případě vybudování vyhlídkové plošiny/rozhledny na vrcholu hory.
 • Doporučíme a budeme podporovat zřízení a provoz naučné stezky z prostoru Zdaboře na Žežické skály a vrch Vojnu a vybudování a provoz rozhledny na tomto vrchu (vč. jejího případného zázemí).
 • Podpoříme vybudování městské rozhledny v prostoru lesíku Koráb (u bývalého dolu Prokop), ve smyslu návrhu zařazeného do Strategického plánu rozvoje města.
 • Navrhneme a budeme podporovat jednání o společné správě, využití a provozu některých lokalit v oblasti Svaté Hory (vč. Svatohorských schodů, Třešňovky apod.) se správou Svaté Hory.
 • Navrhneme a budeme podporovat zřízení městského muzea, případně muzea betlémů.
 • Navrhneme jednání o napojení lesoparku mezi Březovými Horami a Podlesím na síť značených turistických a cyklistických cest ve městě.
 • Navrhneme a budeme podporovat zřízení městského poznávacího okruhu (okruhů) ve spolupráci s Klubem českých turistů, vč. vyznačení okruhu řádným turistickým značením.

8. Šance pro kulturu

Jak to vnímáme?

Pořádání mnoha společenských a kulturních akcí, které pomáhají město oživit a zpříjemňují pobyt v něm nejen jeho obyvatelům, ale i případným návštěvníkům, je pozitivním jevem. Posilují dobré jméno města a jeho kredit, zviditelňují ho a činí z něj atraktivnější cíl pro návštěvníky. Cena za pořádání těchto akcí však není zanedbatelná. Je proto potřeba, aby jejich kvalita odpovídala vynaloženým prostředkům. To se současnému vedení města příliš nedařilo.

Co chceme?

Budeme pokračovat v podpoře intenzivního kulturně společenského dění ve městě. Budeme ovšem hledat cesty, jak při zachování kvality akcí snížit náklady na jejich zajištění. Ušetřené peníze vložíme do řešení každodenních problémů obyvatel Příbrami (podpora zaměstnanosti, podnikání, řešení dopravních a bytových problémů). Budeme motivovat spolky a organizace ve městě k širší účasti na akcích a budeme více využívat služby místních podnikatelů.

Jak toho dosáhneme?

 • Podpoříme spolky a organizace, které se zabývají kulturou a udržováním tradic.
 • Naši „příbramskou“ kulturu budeme vyvážet mimo město a budeme ji podporovat při zahraniční spolupráci.
 • Zajistíme podporu aktivním umělcům, i těm začínajícím.
 • Pustíme se do kulturní obnovy města v návaznosti na jeho historické kořeny.
 • Od Junior klubu budeme po opětovném otevření požadovat rozšíření nabídky kulturních akcí pro seniory, školy a školky.
 • V jedné z našich škol, divadle nebo jiné obdobné organizaci vybudujeme nahrávací studio přístupné veřejnosti (amatéři, profesionálové, začátečníci, školy, spolky, školky – všichni si budou moci pořídit zvukovou nahrávku).
 • Zajistíme bezbariérový přístup do divadla a kina. Zlepšíme úroveň sociálního vybavení v kulturním domě.

9. Šance pro sport

Sport je v životě každého města velice důležitým faktorem, který má vliv na mnoho oblastí, včetně ekonomické stability města a zdraví jeho obyvatel. Podpora sportu ale musí být spravedlivá. To za současného vedení města vždy neplatilo.

Co chceme?

Chceme rozvíjet sportoviště, stavět nové sportovní areály, pokud budou potřeba, a podporovat sportovní akce. Chceme nalézt smysluplné řešení v otázce aquaparku i v případě koupaliště na Novém rybníku. Například navržená revitalizace Nového rybníka vůbec neřeší jeho největší problém – nedostatečný přítok vody do koupaliště. Plánovaná rekonstrukce aquaparku si zase vyžádá výrazné investice, které město na mnoho let výrazně zadluží, aniž by byla spolehlivě garantována návratnost vložených peněz.

Jak toho dosáhneme?

 • V otázce rekonstrukce aquaparku nalezneme smysluplné řešení, které nebude představovat nepřiměřenou trvalou zátěž pro rozpočet města.
 • Po dobu rekonstrukce aquaparku zajistíme po dohodě s plaveckým klubem a školami přepravu na tréninky a plaveckou výuku v jiné lokalitě.
 • Budeme iniciovat odborné posouzení, zpracování a uskutečnění návrhu na řešení bezproblémové funkčnosti a zdravotní nezávadnosti koupaliště na Novém rybníku a podpoříme realizaci vhodného návrhu.
 • Volnočasový areál kolem Nového rybníka rozšíříme na louku nad Milínskou ulicí, vybudujeme bobovou dráhu, suchý tobogán, horolezeckou stěnu, bludiště a další atrakce.
 • Každá základní škola musí mít kvalitní sportoviště. Tato sportoviště budou v odpoledních a večerních hodinách k dispozici dalším zájemcům.
 • Podpoříme rozvoj a údržbu městských sportovních areálů (např. městský areál využívaný Spartakem Příbram).
 • Budeme podporovat jak sportovní týmy z nižších soutěží, tak prvoligové celky (fotbal, volejbal), a to včetně rozvoje mládežnické základny. Podpoříme i okrajové sporty.
 • Zajistíme, aby radnice nepřehlížela sportovce, včetně mládeže, kteří reprezentují město.
 • Budeme podporovat zásadní řešení situace skiareálu Padák, včetně jeho případného odlišného využití.
 • Podpoříme rozumné návrhy a záměry v oblasti zřizování, využití a provozu zařízení v oblasti sportu a aktivního trávení volného času.
 • Podpoříme umístění boxů pro kola v dalších vhodných lokalitách ve městě.
 • Podpoříme jednání s dopravcem o zařazení přívěsů pro kola a lyže na spojích MHD směřujících do Brd – minimálně v hlavních turistických sezónách.

10. Šance pro životní prostředí

Jak to vnímáme?

Okolí Příbrami stále trápí ekologická zátěž v podobě hald hlušiny uranových dolů. Podporujeme řešení šetrné k občanům a životnímu prostředí – nikoli možná nejlacinější, ale méně bezpečné. Ke zlepšení životního prostoru Příbramáků přispěje řešení neúměrného zatížení města, zejména jeho centra, tranzitní a nákladní dopravou. Zapomínat nesmíme ani na potenciál lepšího využití krajiny, která město obklopuje, pro rekreaci, sport a zdraví.

Co chceme?

Chceme čisté, upravené, zelené město, které bude pro jeho obyvatele příjemným místem k životu. Chceme podporovat ekologické zdroje vytápění a rozšiřovat množství zeleně ve městě. Chceme funkční odpadové hospodářství, které lidem co nejvíc usnadní třídění odpadů.

Jak toho dosáhneme?

 • Přijetím nové energetické koncepce města a vydáním vyhlášky podpoříme ekologické zdroje energie používané při vytápění a ohřevu vody.
 • Podpoříme plynofikaci těch částí města, kde dosud nejsou rozvody plynu k dispozici.
 • Zvýšíme množství peněz na výsadbu a udržování městské zeleně.
 • Obnovíme a revitalizujeme existující parky a vybudujeme nové (např. Jiráskovy sady, Střelovna, Čerťák, Březové Hory, Jarolímkovy sady, les Koráb s okolím Prokopského kostela, prostory mezi Svatou Horou a zadním traktem Střední průmyslové školy, zeleň v okolí Příbramského potoka, oblast pod hrází Nového rybníka a v okolí Junior klubu).
 • Budeme spolupracovat s církví při rozvoji zeleně v okolí areálu Svaté Hory.
 • Budeme dbát na to, aby při rekonstrukci objektů a komunikací ve městě (ani při budování nových) nedocházelo k likvidaci zdravé zeleně, budeme usilovat o její ochranu.
 • Do projektů revitalizace stávajících a tvorby nových veřejných prostranství zapojíme formou diskuse obyvatele města.
 • Podpoříme recyklaci odpadu. Zajistíme lepší dostupnost kontejnerů a nádob na tříděný odpad a bioodpad.
 • Budeme uplatňovat tvrdé postihy za ukládání odpadu na veřejných plochách ve městě. Zajistíme důsledný monitoring míst, kde dochází ke vzniku nelegálních skládek.

Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali našemu programu. Přečtěte si také náš dokument Vize pro Příbram.