Naše vize pro příjemnou a prosperující Příbram

Má-li se naše město skutečně rozvíjet, musí si na to, zjednodušeně řečeno, vydělat. Podmínkou toho ovšem je, že si nejprve vydělají sami jeho obyvatelé, jeho podnikatelé a firmy, jeho živnostníci… Aby lidé mohli bez obav žít a utrácet, aby mohly vznikat nové firmy a stávající podniky se s jistotou rozvíjet a přijímat další zaměstnance, aby město mohlo investovat do potřeb a přání svých obyvatel, k tomu je třeba s precizností vytvořit dlouhodobou vizi a s buldočí náturou ji začít realizovat.

Jak toho ale dosáhnout ve městě, které vždy žilo ze svých dolů a najednou nemá nic a ve kterém podnikatelský boom 90. let skončil někdy i na dně Orlíku? Stovky a stovky lidí vyjíždějí den co den za prací do Prahy, do Čenkova atd. a unaveni se vracejí večer zpět – přespat. Najít přímo ve městě solidní a dobře placenou práci není snadné; ani teď, kdy už odezněla nedávná hospodářská krize.

Naše představa vychází z realistického pohledu na situaci. Nemůžeme se už spoléhat na těžký průmysl a velké podniky. Musíme hledat nové zdroje, zaměřit pozornost na kvalitní služby, cestovní ruch, vyspělé technologie a na rozvoj a využití aplikovaného výzkumu. To je trend nejen v naší zemi, ale už dávno v celé vyspělé části Evropy. Nebude to hned, město zatím nemá důvěru investorů, protože jim dosud mnoho nenabídlo. Tak to pojďme změnit. Nehledejme důvody, proč to nejde, ale způsoby, jak by to šlo.

Začněme podporou menších podnikatelských aktivit v oblasti služeb, malých výrobních a zpracovatelských provozů, změnami v dopravě a především rozvojem v oblasti cestovního ruchu. Tato opatření nevyžadují extrémní vstupní investice, nejsou přespříliš odkázány na vysoce kvalifikované pracovníky, nevyžadují tolik prostoru, energií a dalších podpůrných podmínek. Zároveň zisk z takového podnikání zůstane v Příbrami, stejně jako příjmy těch, co v nich budou pracovat. Přinese to tedy užitek i městu samotnému, které bude moci udělat víc pro své občany, jimž se zvýší životní standard a zlepší se prostředí, v němž žijí.

Jsme si dobře vědomi, že zintenzivnit cestovní ruch ve městě – a spolu s ním ekonomický profit – nebude snadné. Musíme nejdřív turistům něco nabídnout. Musíme využít potenciál, který spočívá v otevření Brd veřejnosti a ve vzniku CHKO. I v samotném městě a blízkém okolí je řada lákadel, od tradiční Svaté Hory a Hornického muzea přes lágr Vojna, Muzeum A. Dvořáka ve Vysoké po nový Dům Natura, Řimbabu v Bohutíně, farmu v Orlově, minizoo na Litavce a na Nováku až po řadu akcí a výstav, které tu dřív nebyly. Jejich rozvoji a udržení musíme pomoci.

A v neposlední řadě musíme dát turistům, nejprve těm tuzemským, vědět, že jsme tu. S tím, jak začínají objevovat „zakázané, tajuplné a dobrodružné“ Brdy, by mohli objevit i krásy a služby Příbrami. V Brdech se totiž ani neubytují, ani neobčerství. Tato nová příležitost – ubytovat, nasytit a zabavit návštěvníky Brd – se otevírá Příbrami. Ty podnikatele, kteří se jí zhostí, nenecháme na holičkách a konkrétně je podpoříme.

Cestovní ruch je v tuto chvíli pro naše město největší výzva a příležitost, ale není samospasitelný. Může však být impulsem a živnou půdou pro rozvoj dalšího podnikání v jiných oborech, jako jsou služby, obchod, doprava, stavebnictví, ale i kultura a vzdělání. Objevila by se poptávka i po luxusnějším zboží, po místních zvláštnostech a specialitách, starožitnostech, po suvenýrech. Suvenýry si vyžádají výrobce… atd. Cestovní ruch vylepší účetní bilanci města, nabídne nové pracovní příležitosti a zvýší příjmy obyvatel. Jedno povede k druhému, a to může být signálem pro seriózní a silné investory, kteří do Příbrami přenesou své projekty. Není to utopie, může to být naše realita. Jen se toho nesmíme bát a musíme chytit příležitost za pačesy.

Připomeňme si, že v době, kdy se našemu městu říkávalo Podbrdské Athény a požívalo nemalé vážnosti, zde měla sídlo Vysoká škola báňská a Příbram byla skutečným centrem vzdělání a kultury výrazně nadregionálního významu. Jsme přesvědčeni, že je třeba pracovat na tom, abychom jí tento věhlas alespoň částečně vrátili. Pobočky dvou vysokých škol zde sice tak nějak působí, ale není to úplně to pravé. Smysl by měla plnohodnotná fakulta se studenty v denním studiu. Právě takoví studenti a jejich učitelé jsou zpravidla i nositeli a zprostředkovateli kultury, nových nápadů a pokroku. Přináší do města i novou kupní sílu. Nehledě na to, že tu mladí lidé mohou po studiích zapustit kořeny, založit rodiny a pracovat.

Těžko dnes odhadneme, zda je reálné přilákat do města některou z renomovaných škol, třeba Univerzitu Karlovu či ČVUT, aby tu zřídila plnohodnotně fungující fakultu, jako se to podařilo například Kladnu. Budeme ale této možnosti naprosto otevřeni, budeme vyhledávat příležitosti, protože by to pro Příbram znamenalo velký posun. A neplatí to jen pro vysoké školy. Proč tu nemít třeba novou střední školu sociálně-právní, pedagogickou nebo elektrotechnickou či větší počet odborných učilišť.

A jde také o zázemí těchto zařízení – koleje pro studenty, menzy a jídelny, knihovny, které mohou postavit místní stavební firmy a kde mohou pracovat místní občané. Je to rovněž veliké zviditelnění města, vysoké renomé, které láká další investory, úřady a služby i nové obyvatele. Ve spojení s okolní krajinou, jakou se může pochlubit jen hrstka srovnatelných měst v naší zemi, si už mnohem snadněji představíme onu prosperitu, k níž chceme směřovat.

Východiska

Léta plná entuziasmu z nově nabyté svobody po roce 1989 přinesla v Česku i Příbrami konjunkturu, nové podnikatele a živnostníky i nové provozy. Možná, že toto nadšení se projevilo při přípravě územního plánu, v němž studio arch. Plicky odhlédlo od definitivního konce hornictví a na město nahlíželo s vírou, že se mu podaří překonat překážky, najde pro své občany nové uplatnění a dál poroste – a tomu přizpůsobilo územní plán, který předpokládal, že město dosáhne až 60 tis. obyvatel. Zmiňujeme Plickův plán proto, že stále platí – a jakkoli zřejmě zcela nekoresponduje se současnou situací, obsahuje nejednu zajímavou inspiraci do budoucna.

Věříme, že i minulá vedení města hledala cesty, jak nepříznivý stav odstranit a nalézt pro Příbram novou perspektivu. Mezi překážky na cestě k řešení patří mj. nedostatečný počet a rozsah volných pozemků v majetku města, jež by bylo možno využít k podnikání, neboť minulá vedení města velkou část těchto pozemků lehkomyslně odprodala soukromým osobám. Nedávnou ekonomickou krizi vystřídala konjunktura, situace se i v Příbrami zlepšila a řešení tohoto problému se nyní možná jeví jako méně aktuální.

Nesmíme ho ale podcenit. Globální situace zůstává nepřehledná, sama Evropa podléhá jak v oblasti politické a demografické, tak v oblasti hospodářské velkým turbulencím. To vše se výrazně dotýká i naší republiky. Bylo by nezodpovědné se domnívat, že se nemusíme obávat případných nových problémů ve světové ekonomice. Mohou přijít překvapivě brzy. Hledání řešení proto zůstává stále stejně aktuálním. V našem městě o to víc, že i přes zřejmě upřímnou snahu jeho současného vedení se situace v oblasti nabídky pracovních míst přímo ve městě nezlepšila.

Je trpkou skutečností, že politické reprezentace si bohužel zvykly vnímat problémy (a řešit je) pouze v časovém horizontu jednoho volebního období. Obáváme se, že tomu tak zčásti je i v případě Příbrami. Tato okolnost nás krajně zneklidňuje. Šance pro Příbram se snaží uvažovat a hledat řešení v kontextu širších souvislostí a především řešení dlouhodobá. Bylo by chybou, kdyby se pod dojmem zdánlivě lepší hospodářské situace řešení naléhavých problémů lehkomyslně odsunulo, a ty na nás později dopadly s mnohem větší silou.

V tomto duchu jsme působili v městském zastupitelstvu. Nechtěli jsme a nechceme vyvolávat konflikty, chceme upozorňovat na problémy a řešit je s předstihem a v relativním klidu, než se stanou neřešitelnými. Je smutnou pravdou, že některé jiné politické subjekty si s nimi takové starosti nedělají, ačkoli by měly.

Základním a jednoznačně nejnaléhavějším problémem našeho města je jeho hospodářská prosperita. Nejsme ani nemůžeme být pouhým satelitem Prahy. Naše město by mělo mít svůj vlastní program, svou cestu a své jistoty.

Také ANO i TOP 09 ještě před volbami v r. 2014 správně upozorňovaly na tyto skutečnosti a z tehdejších vyjádření se zdálo, že jejich kandidáti se důrazně zaměří na podporu podnikání, především v sektoru služeb, že šanci vidí v pokročilých technologiích a aplikovaném výzkumu a cestovním ruchu. Velmi brzy však při tvrdé srážce s realitou, zejména s tím, že město prakticky nedisponovalo pozemky vhodnými k podnikání a výstavbě, se tažení za ekonomickou prosperitou dramaticky zpomalilo a omezilo se hlavně na hledání úspor a rezerv a na spravedlivější uspořádání vztahů se smluvními partnery ve snaze zlepšit hospodářskou bilanci města. To bylo nepochybně dobře a přineslo to své ovoce – a za to určitě patří poděkování především panu Ing. Dvořákovi.

Bohužel se však již nedostalo na samotnou podporu a rozvoj podnikání, ačkoli i tomu zpočátku věnoval starosta nemálo energie, času i osobní iniciativy. Domníváme se, že nebyly využity všechny potřebné nástroje a mechanismy, že věci neprospěla izolace těchto aktivit jen do prostředí koaličních stran, prakticky byli vynecháni sami místní podnikatelé. A to je škoda. Prostor ke zlepšení vidíme i v oblasti zaměstnanosti přímo ve městě.

Nejsnáze a nejrychleji bylo možno se zaměřit na podporu a rozvoj cestovního ruchu. Město sice správně předpokládalo, že v tomto směru by bylo nejvhodnější zapojit destinační management, projevilo i příslušnou iniciativu. Tu ale hned zpočátku zpochybnila nejsilnější koaliční strana (ANO), když jejími hlasy v červnu 2016 návrh na vznik destinační společnosti neprošel zastupitelstvem. Ani následná opakovaná iniciativa nezískala dostatečnou důvěru. Iniciativy se v tomto směru musel chopit kraj. Přesto, že společnost již konečně existuje, je otázkou, kdy začne řádně pracovat a přinášet pozitivní výsledky. V každém případě jsme ztratili téměř tři roky.

Je dobře, že město se odhodlalo urychlit budování základní turistické infrastruktury zadáním zpracování projektu cyklotras v Brdech. Projekt sám však cyklotrasy nevybuduje. A ani vytvořené cyklotrasy nepřinesou potřebný efekt, pokud se jejich uživatelé nebudou mít kde a jak ubytovat, stravovat a využívat další služby.

V oblasti podpory cestovního ruchu se nakonec aktivita města omezila na budování Zelené páteře, revitalizaci areálu Nového rybníka, úpravy cyklostezky a naučné stezky podle Litavky, zřízení cyklotrasy od Vysoké Pece do Brd a na záměr rekonstrukce a revitalizace aquaparku. Jedná se v prvé řadě o zlepšení občanské vybavenosti pro obyvatele města, ale přínos tyto projekty mají i pro cestovní ruch jako takový. Dopad těchto záměrů zřejmě nekazí ani zjevné nedostatky, jako např. skutečnost, že revitalizace Nového rybníka vůbec neřeší jeho největší problém – nedostatečný přítok vody do koupaliště – či to, že rekonstrukce aquaparku bude vyžadovat investice, které město na dlouhou řadu let zadluží, aniž by byla garantována návratnost prostředků.

Pozitivní je pořádání mnoha společenských, sportovních a kulturních akcí, které pomáhají město oživit. Cena za pořádání těchto akcí jistě není zanedbatelná, ovšem pokud by se do budoucna podařilo při zajišťování jejich organizačního a materiálního zabezpečení využívat větší měrou služeb místních podnikatelů, nelze proti nim nic namítat, ale naopak je lze ohodnotit velmi kladně.

Iniciativa části vedení města se od samotného počátku zaměřila na oblast sociálních služeb, ale je otázkou, zda veliké úsilí a prostředky této oblasti věnované přinesly odpovídající výsledky. Vidíme tu spíš organizační opatření, ale praktických výsledků nebylo dosaženo více než za předchůdců aktuální koalice.

Vzniklo Centrum sociálních a zdravotních služeb, namísto do té doby zoufale nevyužitého areálu někdejší 8. ZŠ vznikl Komunitní dům seniorů. To byl počin jednoznačně dobrý a potřebný a těm, kteří se o něj zasloužili, patří poděkování. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, zahájená ještě panem starostou Pikrtem, umožnila novému vedení zřídit ve městě novou sociální službu – nízkoprahové centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Byl zřízen Senior point, který koordinuje a organizuje programy pro naše seniory.

Bohužel však zatím stále nejsou řešeny služby, které ve městě dosud chybí – zařízení pro osoby se zdravotním postižením, pobytové odlehčovací služby, zřízení chráněného bydlení, rozšíření zařízení se zvláštním režimem a hospic.

Krátce po minulých volbách byla provedena reorganizace Městského úřadu. Vznikl nový odbor – Kancelář města – s velmi rozmanitou agendou, ale nevznikl odbor, který by se zabýval komplexním a systémovým řešením dopravních vztahů a infrastruktury ve městě. Existující oddělení silničního hospodářství takové kompetence nemá a není věcně ani personálně způsobilé se této oblasti komplexně věnovat.

Mnozí asi budou souhlasit s tím, že velký problém v našem městě představuje doprava. Tento problém určitě nelze řešit bez systémového přístupu. Automobilová doprava, která centrem do značné míry pouze projíždí, způsobuje jeho umrtvení a činí z něj nevlídné místo.

Dnes nepostačující systém MHD, odpovídající snad podmínkám sedmdesátých let minulého století, nutí obyvatele města i jeho návštěvníky využívat vlastních vozidel, která zahlcují komunikace a vyvolávají neúměrnou potřebu parkovacích stání. Jakkoli lze souhlasit s tím, že obchvat Příbrami je potřebný, sám o sobě otázku vnitroměstské dopravy nevyřeší. A pokud by byl realizován jen z jedné poloviny a bez dalších nutných vazeb (např. zatím neexistující spojovací silnice přes Sázky), hrozí, že centrum se ucpe náklaďáky, využívajícími silnici I/66. Problémem je i neexistence provázané sítě cyklostezek ve městě.

V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku se situace už řadu let zlepšuje. Rovněž je pozitivní, že nemáme zásadní a neřešitelné problémy se sociálně vyloučenými lokalitami a komunitami, jež je obývají. Na druhou stranu však tuto oblast nepodceňujeme a nadále budeme řešit problémy osob ohrožených sociálním vyloučením. V tomto směru mohou více pomoci asistenti prevence kriminality. Současná činnost těchto pracovníků příliš neodpovídá úkolům, pro něž se tato pozice zřizuje.

Ze všech těchto východisek odvozujeme náš realistický a konkrétní volební program pro Příbram. Chceme spolu s vámi lepší Příbram – a budeme rádi, pokud nás v našich záměrech podpoříte svým hlasem.