Město musí věnovat víc pozornosti situaci na Rynečku

I při dubnovém zasedání příbramského zastupitelstva se objevilo několik zajímavých bodů a témat. Jedním z nich byla možná spolupráce městského úřadu se zastupitelkou Humlovou při vyřizování žádostí o informace. Tuto spolupráci Šance pro Příbram nepodpořila. Nepovažujeme za vhodné, aby tuto funkci vykonávala zastupitelka a zároveň předsedkyně kontrolního výboru.

V tomto bodě také s věcným příspěvkem vystoupil jeden z občanů. Kromě jiného poukazoval na to, že volba spolupracující osoby v této odborné oblasti není založena na žádném výběrovém řízení. Jeho vystoupení okomentoval radní Vařeka, který se místo reakce k tématu neurvalým způsobem zaměřil na osobu občana. Bizarní také bylo, že starosta vyzval k věcné diskusi ne po komentáři Ing. Vařeky, ale až poté, co se občan ohradil.

V rámci dalších bodů jsme hlasovali pro finanční podporu Rallye Příbram. Podpora ve výši 200 000 Kč byla těsnou většinou 14 hlasů schválena.

V rozpravě o úpravě vyhlášky o nočním klidu předložila kolegyně JUDr. Říhová pozměňovací návrh, aby byl zachován začátek nočního klidu ve 22 hodin. (Materiál Rady města doporučoval posunutí v pátek a v sobotu během letních prázdnin na 23:00.) Tento pozměňovací návrh ovšem získal podporu pouze 6 hlasů. Platí tedy pozdější začátek nočního klidu.

Při jednání o strategickém plánu rozvoje města navrhla Šance pro Příbram, aby vybudování spojovací silnice Drupol–Sázky v „zásobníku projektů“ bylo posunuto na dřívější dobu (dokončení dle původního plánu v roce 2028, navrhli jsme dokončení v roce 2026). Tento náš návrh byl podpořen.

Uvědomujeme si, že doba od výkupu pozemků po dokončení stavby může být dlouhá a konkrétní termín dokončení nyní nelze garantovat. Považujeme ale za logické, aby příslušná nedaleká část obchvatu města (aktuální předpoklad dokončení dle plánu ŘSD v roce 2027) i propojka vznikaly pokud možno souběžně. (I kdyby se stalo, že by propojka vznikla dřív než obchvat, ulevila by obyvatelům Mixovy ulice.)

V bodě „Různé“ jsem se dotazoval na možnost zajištění pořádku u koloniálu na Rynečku. Konkrétně na opatření vůči těm, kteří zde veřejně konzumují alkohol. (V těchto místech je to dle městské vyhlášky zakázané.) Z vyjádření Městské policie vyplynulo, že policie je poněkud bezradná. Tuto situaci jednoznačně chceme řešit. Není přijatelné, aby malá skupinka lidí pravidelně znepříjemňovala život mnoha obyvatelům blízkých bytových domů.

V bodě „Diskuse“ se hovořilo převážně o Fantově louce. Zde občan (jiný než v úvodu tohoto článku) kladl slušné a věcné dotazy k územní studii pro tuto oblast, kterou si nechalo zpracovat město Příbram a soukromí developeři. Veřejně známá je v současnosti pouze část studie objednaná městem.

Zmíněného občana v průběhu rozpravy k tomuto tématu radní Holý, který na Fantově louce vlastní část pozemků, nesmyslně obvinil z politikaření. Domnívám se, že Ing. Holý by vyřešil svůj střet zájmů především maximální transparentností. A ne zpochybňováním úmyslů lidí, kteří se o záležitost zajímají.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram