List od Krále: Přáním mým ta Příbram jest, kde radost z žití předčí jiných měst

Občané příbramští veškeří se tímto laskavě žádají, by se ve dnech 5. a 6. října k volbám dostaviti ráčili a Šanci pro Příbram svůj hlas dali.

Slovutní občané královského horního města příbramského,

jak již jistě dostatečně vytroubily všechny listy městské, brzy nás čekají volby konšelů. Pročež si dovolím v krátkosti svůj pohled shrnouti a naši družinu, Šance pro Příbram zvanou, představiti.

Za jednu z lapálií nejpronikavějších ve městě našem považuji otázku dopravní. Vehikly oplechované často není kde přes noc odstaviti, ve dne pak aby ctihodný občan patřičný obnos zaplatil, než místní radnici či špitál navštíví. Podobně pak obchvácení Příbramě stezkou zrychlovací se stále protahuje, až mé srdce naplňuje obava, že z něj nebude ani ťok. Promiňte, ani ťuk.

Taktéž pro velocipedy a jiné stroje samohybné se cesty městem bez rozmyslu klikatí, bez propojení do celku většího. Obraz těchto cest v mapě pak spíše nahodilé kousky špagátků nežli důmyslnou pavučinu připomíná.

Nechci zůstati jen u slov nemilých. Těší mě rozvoj okolí rybníka Nového. Radostnější jest pohled do knih účetních. Z pučení narcisů a všelikých jiných pestrobarevných květin v ulicích až přechází zrak. Ale k čemu jest takové kochání ducha, když občan vzápětí o pár sáhů vedle po rozbitém chodníku škobrtá a své údy nebezpečenství úrazu vystavuje.

Soudím též, že jest nutno více napomáhati příjezdu návštěvníků z blízkých i dalekých končin, kteří vozů tažených oři železnými i jiných prostředků užívají. Tak by město více vzkvétalo a hokynáři, hostinští i zástupci dalších cechů lepší daně platili a více občanů zaměstnati mohli. Chci též na to dbáti, by lidu trvale ve městě usazeného přibývalo.

Neskrývám, že během první doby působení ve městě se Šance jistých chyb začátečnických dopustila. Však poučili jsme se. Za naší prací nestojí celozemské spolky ani nepotřebujeme holuba poštovního, co by k řepkovému velmoži do budky trefil. Občané z naší listiny volební jsou nezávislí a vycházejí spolu v míru. (Vzpomeňme šarvátky nepůvabné, když se nejmocnější zvolený klan před čtyřmi járy se dvěma konšely svými rozkmotřil.)

Příbram budoucích věků vidím jako krásné město, které vedeno jest s rozumem a citem, ale i s odvahou. K tomu účelu s pokorou předkládám záměry promyšlené a spoluobčany spolehlivé a o podporu volební uctivě žádám. Vše k prozkoumání jest v našich listech moderních a též v knize obličejů.

Přáním mým jest město, kde nevládne svár. Kde kritika politická se jako útok osobní nebéře. Město, kterému alespoň trochu té dávné slávy královské navrátiti lze. Město, kde jest radost žíti. A jakou Příbram si přeje ctěný čtenář listu mého?

Král Vladimír
budoucí purkmistr příbramský
Šance pro Příbram

Listy moderní: www.sancepropribram.cz
Kniha obličejů (ta s modrým pruhem): facebook.com/sancepropribram
Přihrádka na otázky občanské: info@sancepropribram.cz